Pērkot preci kubli.lv interneta vietnē, apmeklētājam var tik lūgts norādīt personīgo informāciju. Jebkāda informācija, kas ir saistīta ar personas datiem un tiek reģistrēta Veikalā, tiek apkopota, lai:


 - apstrādātu pircēja preču un pakalpojumu pasūtījumus;

 - atrisinātu problēmas saistībā ar preču piegādi;

 - izpildītu citas līgumsaistības;

 - saņemot klienta piekrišanu, informētu pa e-pastu vai tālruni par veikala jaunumiem.

Mēs nevienai trešajai pusei nepārdodam, neiznomājam un citādi neizplatām mūsu rīcībā esošos personas datus un nedomājam to darīt nākotnē.

Lai izpildītu pasūtījumu, sniegtos datus nododam pilnvarotiem pakalpojumu sniedzējiem, kuriem pasūtījuma izpildei nepieciešama šāda veida informācija.

Veicot samaksu ar pārskaitījumu no interneta bankas konta vai ārvalstīm, naudas drošību nodrošina naudas transakcijas īstenojošās iestādes (piemēram, banka u. tml.), kā arī attiecīgo valstu, Lietuvas un ES tiesību akti.