PIRKŠANAS-PĀRDOŠANAS NOTEIKUMI (LĪGUMS)

1. Vispārīgie noteikumi

Šie Pirkšanas-pārdošanas noteikumi (līgums) ir juridiski saistošs dokuments, kurš nosaka Pircēja un Pārdevēja savstarpējās tiesības, pienākumus un atbildību, pircējam iegādājoties preces interneta veikalā.

2. Pirkšanas-pārdošanas līguma noslēgšanas brīdis.

Līgums tiek uzskatīts par noslēgtu brīdī, kad pircējs pēc preču groza izveidošanas interneta veikalā samaksā par preci daļu (avansa maksu) vai pilnu cenu.

3. Pircēja datu aizsardzība.

Jebkāda informācija, kas ir saistīta ar personas datiem un tiek reģistrēta Veikalā, tiek apkopota, lai:


 - apstrādātu pircēja preču un pakalpojumu pasūtījumus;

 - risinātu problēmas saistībā ar preču piegādi;

 - izpildītu citas līgumsaistības;

 - saņemot klienta piekrišanu, informētu pa e-pastu vai tālruni par veikala jaunumiem.

4. Pircēja tiesības-4.Pirkėjo teisės

Pircējam ir tiesības pirkt preces Veikalā saskaņā ar kārtību, ko nosaka šie Noteikumi un Veikals.

Pircējs nevar atcelt pasūtījumu, ja tas ir ražošanas līnijā vai jau ir pabeigts un gatavs piegādei.

Preču atpakaļ atdošanas tiesības Pircējs var izmantot tikai tādā gadījumā, ja prece nav sabojāta vai nav mainījies tās izskats, kā arī tā nav lietota un nav bojāts preces oriģinālais iepakojums.

Lai atdotu atpakaļ kvalitatīvu preci, Pircējs sedz visus transportēšanas izdevumus.

Atdodot preci, jāuzrāda tās iegādes dokuments.

Atpakaļ atdodamajai precei jābūt droši iepakotai.

Atdodot atpakaļ preci, jāiesniedz pieprasījums, norādot detalizētu pasūtījuma informāciju: pasūtījuma numuru, datumu, preci, cenu, piegādes datumu. Pieprasījumā ir jānorāda konta numurs naudas atmaksai.

Pircējs, atdodot atpakaļ preci, atbild par tās netraucētu un drošu nogādāšanu līdz kubilas.lt ražošanas telpām Kertupio g. 63, Neveronis (Neveronys), Kauņas raj., LT-54486, Lietuvā. Atpakaļ atdodamās preces tiek pieņemtas darba laikā (pirmdiena – piektdiena, 8.00–17.00) vai arī vienojoties individuāli par citu laiku.

5. Pircēja saistības

Pircējam ir pienākums samaksāt par precēm un pieņemt tās šo noteikumu noteiktajā kārtībā.

Pircējs apņemas nodrošināt pieslēgšanās datu konfidencialitāti un neatklāt tos trešajām personām. Pircējs atbild par jebkādām trešo personu darbībām, ja tās veiktas, izmantojot Pircēja pieslēgšanās datus.

Ja mainās Pircēja reģistrācijas formā norādītie dati, viņam ir pienākums tos atjaunot.

Pasūtot preces, Pircējs apņemas norādīt preču piegādes vietu un citus preču piegādei nepieciešamos datus.

5. Pārdevēja tiesības

Ja Pircējs mēģina apdraudēt interneta veikala darba stabilitāti un drošību vai arī pārkāpj savas saistības, Pārdevējam ir tiesības nekavējoties un bez brīdinājuma ierobežot vai apturēt Pircēja iespējas izmantot interneta veikalu.

Pārdevējs patur tiesības jebkurā brīdī, nepaziņojot Pircējam, izbeigt pakalpojuma sniegšanu, mainīt veikalu vai atsevišķas tās daļas, visu un jebkādu tā saturu.

Pārdevējam ir tiesības, iepriekš nepaziņojot Pircējam, anulēt tā pasūtījumu, ja Pircējs, saņemot rēķinu, to nesamaksā 3 (trīs) darba dienu laikā.

Ja rodas neskaidrības par pasūtījumā norādīto informāciju, Pārdevējs sazinās ar Pircēju, zvanot uz pasūtījumā norādīto tālruni, vēlākais, nākamajā darba dienā no pasūtījuma iesniegšanas dienas. Preču piegādes termiņu šādā gadījumā sāk aprēķināt no sazināšanās dienas ar Pircēju.

Pārdevējam ir tiesības, iepriekš nepaziņojot Pircējam, anulēt viņa pasūtījumu, ja Pārdevējam neizdodas sazināties ar Pircēju 5 (piecu) darba dienu laikā.

Pārdevējam ir tiesības pagarināt preces piegādes termiņu, ja tas notiek no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ (piemēram, ražotājam noliktavā nav dažu ražošanai nepieciešamo preču, transporta uzņēmums kavē preces piegādi u. tml.). Pircējs par to nekavējoties tiek informēts pa tālruni vai e-pastu.

Pārdevējs neuzņemas saistību kompensēt Pircējam jebkādus tiešus vai netiešus zaudējumus, kas ir radušies saistībā ar kavētu preces piegādi.

6. Pārdevējs apņemas

Pārdevējs apņemas šajos Noteikumos un ar Pārdevēja noteiktajiem nosacījumiem radīt Pircējam iespēju izmantot Veikala sniegtos pakalpojumus.

Pārdevējs apņemas piegādāt Pircēja pasūtītās un apmaksātās preces uz tā norādīto adresi.

Pārdevējs, ja svarīgu iemeslu dēļ nevar piegādāt Pircējam pasūtīto preci, apņemas piedāvāt analogu vai pēc savām īpašībām līdzīgu preci. Pircējam atsakoties pieņemt analogu vai pēc savām īpašībām līdzīgu preci, Pārdevējs apņemas atmaksāt samaksāto naudu 5 (piecu) darba dienu laikā, ja samaksa jau tika veikta.

7. Citi nosacījumi

Uz šiem noteikumiem attiecas Lietuvas Republikas tiesības.

Visas nesaskaņas, kas radušās saistībā ar šo noteikumu pildīšanu, risināmas sarunu ceļā. Ja neizdodas vienoties, nesaskaņas risināmas Lietuvas Republikas likumos noteiktajā kārtībā.

-

kubli.lv komanda